fbpx

Innotech Next FutureELIDE FIRE®

สตาร์อัพธุรกิจโมเดล ELIDE FIRE® Innotech Next Future

วิกฤติการณ์โควิด 19 (COVID-19) หรือ โคโรน่าไวรัส ถือเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทั่ว โลกได้รับผลกระทบจากไวรัสร้ายตัวนี้รวมถึงประเทศไทยด้วย นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกออกมาวิเคราะห์ถึง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกว่าจะมีผลกระทบผ่านห่วงโซ่อุปทานโลก จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ ผลิตต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้นการปรับตัวของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์เป็นสิ่งที่สําคัญ การแก้ปัญหาให้ เศรษฐกิจฟื้นตัว แบบ V-Shape “ลงเร็ว ฟื้นเร็ว” จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบ วงจรธุรกิจสตาร์ทอัพ แบบเอื้ออาทรและแบ่งปัน คิดค้นโดย นักประดิษฐ์ นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ เจ้าของนักประดิษฐ์ 6 เหรียญทอง อัจฉริยะโลก โดยใช้ระบบ เอื้ออาทร และแบ่งปัน

การสร้างสตาร์ทอัพบุคคลส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ IT เสียเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้าง
แอพพลิเคชั่น ในลักษณะเป็นนวัตกรรมประเภทนามธรรมจับต้องไม่ได้ และให้สินค้ากระจายไปยังผู้บริโภค ผู้คน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคํานึงถึงนวัตกรรมที่เป็นสินค้าที่สามารถตอบสนอง ปัจจัย 4 ของมนุษย์ยุคใหม่ตามที่ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีแรงจูงใจ (The Theory of Human Motivation) ขึ้นมา เกยี่ วกับพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ บทความคิดที่ว่า การตอบสนองต่อแรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม เบื้องหลังของมนุษย์ โดยบอกถึง ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ในลักษณะ พีระมิด (Pyramid) แบ่งออกเป็น 5 ชั้นคร่าว ๆ ของความต้องการต่าง ๆ คือ ความสมบูรณ์ของชีวิต (self-actualization), ความเคารพนับถือ (esteem), มิตรภาพและความรัก (friendship and love), ความมั่นคงปลอดภัย (security), และความต้องการ ทางกายภาพ ถ้าความเคารพนับถือ, มิตรภาพและรัก หรือ ความมั่นคงปลอดภัย ขาดพร่องไป แม้ร่างกายจะไม่ได้ แสดงอาการใด ๆ ออกมาแต่บุคคลนั้น ๆ จะรู้สึกกระวนกระวายและเกร็งเครียด ทฤษฎีของมาสโลว์ยังบอกด้วยว่า ชั้นความต้องการที่พื้นฐานมากกว่าหรืออยู่ข้างล่างของพีระมิด (Pyramid) จะต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่บุคคล
จะเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เพื่อที่จะเข้าใจความต้องการความสมบูรณ์ ของชีวิตได้ บุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการอื่น ๆ (กายภาพ ความปลอดภัย ความรัก ความเคารพ นับถือ) ดังนั้น ทฤษฎีแรงจูงใจ (The Theory of Human Motivation) ของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) จึงเป็นสิ่งที่นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมควรจะนํามาคิดค้น นวัตกรรมเพื่อตอบสนอง ทฤษฎีแรงจูงใจ ให้กับคนในสังคมได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจโมเดล สตาร์ทอัพ แบบเอื้ออาทรและแบ่งปัน จึงกําเนิดขึ้น ด้วยนวัตกรรมไทยที่ถูกสร้างขึ้น และที่ ต่างชาติยอมรับไปทั่วโลก โดย นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ เจ้าของนักประดิษฐ์ 6 เหรียญทองอัฉริยะโลก เมื่อ มี นวัตกรรมที่ตอบสนอง ทฤษฎีแรงจูงใจ (The Theory of Human Motivation) ของ อับราฮัม มาส โลว์ (Abraham Maslow) ความมั่นคงปลอดภัย (security) ตามที่คุณได้ อ่าน พาดหัวข่าว เช่น ไฟไหม้บ้านสอง ชั้นวอดทั้งหลัง คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือ พาดหัวข่าว ระทึก กลางกรุงไฟไหม้รถวันเดียว 5 คัน ต่างสถานที่ ต่างเวลา จึงได้วางรูปแบบนวัตกรรมไว้ดังนี้

 

MODEL BUSINESSตามทฤษฎีลําดับขั้น ของอับราฮัม มาสโล นักทฤษฎีจิตวิทยามนุษยนิยม

ซื้ออะไร

ทฤษฎี พฤติกรรมความต้องการของมนุษย์ (Abraham Maslow)

Safety Need = สินค้า นวัตกรรมควบคุมและดับไฟ

อัตโนมัติในห้องเครื่องยนตแ์ละในอาคารบ้านเรือนเราจะเห็นข่าวพาด

หัวข่าวทุกวัน ระทึก กลางกรุง ไฟไหมร้ ถวันเดียว 5 คัน ต่างสถานที่

ต่างเวลา

ซื้อเมื่อไหร่

1. เมื่อนํารถเข้าบริการสถานประกอบกิจการยานยนต์ ระดับมาตรฐาน

2. เมื่อมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เข้าไปแนะนําสินค้า

ผู้บริโภคคือใคร

ประชาชนผู้มีรถยนต์ และมีบ้านปัจจัย 4 ของมนุษย์

เราจะเห็นข่าวพาดหัวข่าวทุกวัน ระทึก ไฟไหม้บ้านสองชั้นวอดทั้งหลัง

คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เกดิ แรงจูงใจนํานวัตกรรมป้องกันดับไฟ

อัตโนมัติในรถ และในบ้าน เพื่อไปป้องกันภัยในชีวิตประจําวัน

ซื้อที่ไหน

ซื้อได้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสิรมการขายผลิตภัณฑ์ประจําร้านนั้นๆ

ซื้อทำไม

1. เพื่อความความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขั้น

พื้นฐานหรือปัจจัย 4 อ้างอิง (Abraham Maslow)

2. นําสินค้าไปใช้และป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ซื้ออย่างไร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์์ประจําร้าน ตาม

สถานประกอบกิจการยานยนต์ที่คอยแนะนําสินค้านวัตกรรม

ติดตั้งโดย ช่างประจําร้าน หรือผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้านวัตกรรมไป

ใช้ในอาคารบ้านเรือนติดตั้งได้ด้วยตนเอง

คุณ ภณวัชร์นันท์ มองว่าการแต่งตั้งผู้แทนจําหน่ายในยุคของโควิด-19แพร่ระบาดไม่ตอบสนองการตลาด และไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเศรษฐกิจแบบ V-Shape “ลงเร็ว ฟื้นเร็ว” จะไม่มีทาง เป็นรูปเป็นร่างได้ ตราบใดที่ นักลงทุนยังไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย และธุรกิจต่างประเทศยังไม่เอื้ออํานวย
คุณภณวัชร์นันท์ จึงเล็งเห็นว่า ประเทศไทย ควรที่จะพึ่งพาตนเอง และเมื่อมีนวัตกรรมที่ตอบสนองการใช้ ชีวิตประจําวันของประชาชนคนไทย เรื่อง ความมั่นคงด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน และประทศ ไทยมที ุนสํารองระหว่างประเทศ อยู่ในระดับที่ 12 ของโลก คนไทยจึงไม่จนจริง เมื่อรัฐบาลเปิดให้มีการผ่อนปรน คลายล็อกดาวน์ ดังนั้น “โมเดล สตาร์ทอัพ แบบเอื้ออาทรและแบ่งปัน” จึงเป็นคําตอบที่จะทําให้ เศรษฐกิจของ ท้องถิ่นและประเทศไทยฟื้นตัวเร็ว และกลไกจะต้องตอบสนอง แบบ 5 บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มจาก
นักลงทุน ซึ่งมีเงินแต่ยังไม่รู้จะทําธุรกิจอะไร และหากนําเงินไปฝากธนาคารจะไม่เกิดประโยชน์ เพราะ ดอกเบี้ยของธนาคารมันน้อยนิดเลยที่เดียว แน่นอนพวกเขาจะต้องการลงทุน และมีกําไร
ประชาชนทั่วไปที่กําลังหางานทํา และต้องการมีงานทํา และยังมีรายได้ตามกําลังของตนเอง ยิ่งขายมาก เท่าไหร่จะได้ค่าตอบแทนมากยิ่งขึ้น
ห้างร้านที่มีรายได้คงที่แต่ต้องการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีสินค้าและนวัตกรรมที่ดีเข้ามาเพิ่มรายได้ โดยมี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์มาช่วยงานด้านการขายสินค้า และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น
ประชาชนทั่วไปเป็นผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตประจําวัน มีนวัตกรรมที่มีไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ใน การตอบสนองการใช้ชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และไม่ต้องมาบํารุงรักษาใดๆ จะใช้เมื่อไหร่ใช้ได้ทันทีและทํางานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ยังมีผู้ขายที่ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดเปรียบเสมือน
ญาติมิตรเอาใจใส่ รวมทั้งราคานวัตกรรมยังสมเหตุสมผลอีกด้วย
โรงงานผลิตนวัตกรรม ที่มีมาตรฐาน และเป็นของคนไทย ผลิตในประเทศไทย ไม่จําเป็นต้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศมาให้เสียเวลา ไทยทําไทยใช้ ท่ีทั่วโลกให้การยอมรับ เป็นนวัตกรรมระดับพรีเมี่ยม
เมื่อวิเคราะห์กลไกและปัจจัยต่างๆ แล้ว จึงเกิด “โมเดล สตาร์ทอัพ แบบเอื้ออาทรและแบ่งปัน” โดย ผลประโยชน์ ได้ตอบสนองกันทั้ง 5 ฝ่าย คุณภณวัชร์นันท์ ได้สร้างกลไกที่จะป้องกันนักลงทุน โดยใช้หลักการว่า “เราจะไม่ใส่ใข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว” คือใช้กลไกการตลาดและหลักสถิติ โดยอาศัยหลักการเริ่มต้นจะต้องมี 5 ร้านค้าที่อยู่ในมาตรฐานตามข้อกําหนด โดยใช้สโลแกนว่า “ผลิตภัณฑ์ก้าวไกล ใส่ใจลูกค้าพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง” คําว่าใส่ใจลูกค้า เราจะไม่ให้นักลงทุน ลงทุนสั่งซื้อสินค้าด้วยปริมาณมาก และใช้เงินจํานวนมาก และไป หาวิธีจําหน่ายเอาเอง ซึ่งมันเป็นวิธีการทเี่ ห็นแก่ตัว โดยโครงการนี้ เพิ่มให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อยู่ ใกล้ชิดกับผู้บริโภค ซึ่งเมื่อสั่งซื้อสินค้าไปแล้วจะไม่โดดเดี่ยว เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมด้าน ผลิตภัณฑ์ที่มีความชํานาญ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโต้ตอบได้อย่างมืออาชีพต่อผู้บริโภคแบบเป็นกันเอง คําว่า “ผลิตภัณฑ์ก้าวไกล” เมื่อก้าวไกลก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการวางการตลาดไว้ 4 โมเดล โดยวางร้านค้าไว้เพื่อตอบสนองโมเดลดังต่อไปนี้ สถานประกอบกิจการยานยนต์ ในกลุ่มเป้าหมาย ที่มีผู้ใช้บริการ 50 รายขึ้นไปต่อวัน 1. ร้านประดับยนต์ 2. ร้านล้างและเคลือบสีรถยนต์ 3.ร้านเปลี่ยนปะยางรถยนต์ 4. ร้านซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องยนต์ 5. ร้านตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.)
โดยรถยนต์ ที่จดทะเบียนและต่อทะเบียนในปี 2563 จํานวน 41,177,414 คัน จากข้อมูล กรมขนส่งทาง บก กระทรวงคมนาคม เมื่อรถยนต์มากขึ้นการเข้าซ่อมบํารุงรักษาก็เพิ่มขื้น สถานประกอบกิจการข้างต้นจึงเป็น แหล่งของ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของนวัตกรรมความมั่นคงด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน ที่ลูกค้า สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเมื่อข่าวสารชีวิตประจําวัน พาดหัวข่าว ระทึก กลางกรุงไฟไหม้รถวันเดียว 5 คัน ต่าง
สถานที่ ต่างเวลา และ ไฟไหม้บ้านสองชั้นวอดทั้งหลัง คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งข่าวเกิดขึ้นทุกวันที่เราได้เห็น และอ่านกัน
“ความต้องการ (Want)” จึงเป็นองค์ประกอบของอํานาจซื้อ ของผู้บริโภค ผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนที่ใช้ รถใช้ถนน ย่อมมีบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนี่ยม หรือสํานักงานต่างๆ ความต้องการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาใน ชีวิตประจําวันจึงเกิดขึ้น

สตาร์อัพธุรกิจโมเดล

ELIDE FIRE® Innotech Next Future

รายละเอียดของโมเดลธุรกิจ ทั้ง 4 ลำดับ

BRONZE SET MODEL

โดยเริ่มจากจํานวน 5 ร้านค้า เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 270,000 บาท ต่อ 1 โมเดล BRONZE SET MODEL จะมี ผลตอบแทนจากการจําหน่ายสินค้า เพียงแค่วันละ 1-2 แพ็คต่อร้านค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ ผ่านการฝึกอบรมคอยผลักดันยอดจําหน่าย เพิ่มรายได้จากการบริหารยอดขายขั้นต่ำ เดือนละ 86,250 – 172,500 บาท ส่วนร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ผลตอบแทน เดือนละ 15,000 -30,000 บาทต่อร้าน เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ยิ่งขายสินค้ามาก ยิ่งมีรายได้มากขึ้นซึ่งเป็นธุรกิจแบบเอื้ออาทรและแบ่งปัน ส่วนคู่ค้าทางธุรกิจ บริหารจัดการตามระบบ เพียงแค่ 2 เดือน สามารถปั่น Startup Business คืนทุนและยังเพิ่มทุนหมุนเวียนมีสินค้า ที่จะจําหน่ายเพิ่มขึ้นด้วยระบบโมเดล Caring & Sharing Startup Business Model เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นใน เดือนถัดไป

เมื่อทําธุรกิจเพิ่ม ตามตารางด้านล่าง

ตัวอย่าง กรณีรายได้จากการบริหารยอดขาย ของ BRONZE SET MODEL หากมียอดจําหน่ายเพิ่ม จะมี ผลตอบแทน สูงตามผลประกอบการซึ่งสามารถทํากําไร เป็น 1,000,000 ขึ้นไป

 

ระดับของยอดจําหน่าย เฉล่ียยอดจําหน่าย รายได้จากการบริหารยอดขายขั้นต่ํา
ข้ันต่ํา 1 แพ็ค/ร้าน/วัน 86,250 บาท/เดือน
ข้ันกลาง 5 แพ็ค/ร้าน/วัน 926,250 บาท/เดือน
ข้ันสูง 7 แพ็ค/ร้าน/วัน 1,346,250 บาท/เดือน

คู่ค้าจะได้สินค้าพร้อมอุปกรณ์ลงร้านพร้อมทําธุรกิจ ดังนี้

 •  สินค้า ELIDE FIRE INNOTECH NEXT FUTURE
  สีน้ําเงิน 70 แพ็ค / สีแดง 35 แพ็ค รวมเป็น 105 แพ็ค
 •  นามบัตร 100 ใบ
 •  เสื้อเชิ้ต 2 ตัว
 •  ป้ายไวนิล 5 ผืน
 •  เสื้อยืด พร้อมป้ายชื่อ 10 ตัว
 •  Face Mask 10 ชิ้น
 •  ชั้นวางสินค้า(Shelf) 5 อัน
 •  บูธ 5 อัน
 •  คู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ ขายผลิตภัณฑ์ 10 เล่ม
 •  โบรชัวร์สินค้า 500 แผ่น
 •  คุณสมบัติร้านค้า 1 ใบ
 •  ใบสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 10 ใบ

 

SILVER SET MODEL

โมเดล SILVER SET MODEL จําหน่าย 10 ร้านค้า เงินลงทุน 540,000 บาท ต่อโมเดล จะมีผลตอบแทน จากการจําหน่ายสินค้า เพียงวันละ 1-2 แพ็คต่อร้านค้า โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรม คอยผลักดันยอดจัดจําหน่าย เพิ่มรายได้จากการบริหารยอดขายขั้นต่ํา เดือนละ 172,500 – 345,000 บาท ส่วน ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ผลตอบแทน เดือน 15,000 – 30,000 บาทต่อร้าน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ยิ่งขายสินค้ามาก ยิ่งมีรายได้มากขึ้นซึ่งเป็นธุรกิจแบบเอื้ออาทรและแบ่งปัน ส่วนคู่ค้าทางธุรกิจบริหาร จัดการตามระบบ เพียงแค่ 2 เดือน สามารถปั่น Startup Business คืนทุนและยังเพิ่มทุนหมุนเวียนมีสินค้าที่จะ จําหน่ายเพิ่มขึ้นด้วยระบบโมเดล Caring & Sharing Startup Business Model เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในเดือน ถัดไป

เมื่อทําธุรกิจเพิ่ม ตามตารางด้านล่าง

ตัวอย่าง กรณีรายได้จากการบริหารยอดขาย ของ SILVER SET MODEL หากมียอดจําหน่ายเพิ่ม จะมี ผลตอบแทน สูงตามผลประกอบการซึ่งสามารถทํากําไร เป็น 2,000,000 ขึ้นไป

 

ระดับของยอดจําหน่าย เฉล่ียยอดจําหน่าย รายได้จากการบริหารยอดขายขั้นต่ํา
ข้ันต่ํา 1 แพ็ค/ร้าน/วัน 172,500 บาท/เดือน
ข้ันกลาง 5 แพ็ค/ร้าน/วัน 1,852,500 บาท/เดือน
ข้ันสูง 7 แพ็ค/ร้าน/วัน 2,692,500 บาท/เดือน

คู่ค้าจะได้สินค้าพร้อมอุปกรณ์ลงร้านพร้อมทําธุรกิจ ดังนี้

 •  สินค้า ELIDE FIRE INNOTECH NEXT FUTURE
  สีน้ําเงิน 150 แพ็ค / สีแดง 60 แพ็ค รวมเป็น 210 แพ็ค
 •  นามบัตร 100 ใบ
 •  เสื้อเชิ้ต 2 ตัว
 •  ป้ายไวนิล 10 ผืน
 •  เสื้อยืด พร้อมป้ายชื่อ 20 ตัว
 •  Face Mask 20 ชิ้น
 •  ชั้นวางสินค้า(Shelf) 10 อัน
 •  บูธ 10 อัน
 •  คู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ ขายผลิตภัณฑ์ 20 เล่ม
 •  โบรชัวร์สินค้า 1000 แผ่น
 •  คุณสมบัติร้านค้า 2 ใบ
 •  ใบสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 20 ใบ

..

GOLD SET MODEL

ลูกค้าหรือนักลงทุน ลงทุนในโมเดล GOLD SET MODEL จํานวน 15 ร้านค้า เงินลงทุน 810,000 บาท ต่อ โมเดล จะมีผลตอบแทนจากการจําหน่ายสินค้า เพียงวันละ 1-2 แพ็คต่อร้านค้า โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรม รายได้จากการบริหารกิจการ เดือนละ 258,750 – 517,500 บาท ส่วนร้านค้าที่ผ่าน การคัดเลือกจะได้ผลตอบแทน เดือน 15,000 – 30,000 บาทต่อร้าน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยิ่งขาย สินค้ามาก ยิ่งมีรายได้มากขึ้นซึ่งเป็นธุรกิจแบบเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ส่วนคู่ค้าทางธุรกิจบริหารจัดการตามระบบ เพียงแค่2เดือนสามารถปนั่ StartupBusinessคืนทุนและยังเพิ่มทุนหมุนเวียนมีสินค้าที่จะจําหน่ายเพิ่มขึ้นด้วย ระบบโมเดล Caring & Sharing Startup Business Model เพื่อให้ มีรายได้เพิ่มขึ้นในเดือนถัดไปเมื่อทําธุรกิจเพิ่ม ตามตารางด้านล่าง

ตัวอย่าง กรณีรายได้จากการบริหารยอดขาย ของ GOLD SET MODEL หากมียอดจําหน่ายเพิ่ม จะมีผลตอบแทน สูงตามผลประกอบการซึ่งสามารถทํากําไร เป็น 4,000,000 ขึ้นไป

 

ระดับของยอดจําหน่าย เฉล่ียยอดจําหน่าย รายได้จากการบริหารยอดขายขั้นต่ํา
ข้ันต่ํา 1 แพ็ค/ร้าน/วัน 258,750 บาท/เดือน
ข้ันกลาง 5 แพ็ค/ร้าน/วัน 2,778,750 บาท/เดือน
ข้ันสูง 7 แพ็ค/ร้าน/วัน 4,038,750 บาท/เดือน

คู่ค้าจะได้สินค้าพร้อมอุปกรณ์ลงร้านพร้อมทําธุรกิจ ดังนี้

 •  สินค้า ELIDE FIRE INNOTECH NEXT FUTURE
  สีน้ําเงิน 225 แพ็ค / สีแดง 90 แพ็ค รวมเป็น 315 แพ็ค
 •  นามบัตร 100 ใบ
 •  เสื้อเชิ้ต 2 ตัว
 •  ป้ายไวนิล 15 ผืน
 •  เสื้อยืด พร้อมป้ายชื่อ 30 ตัว
 •  Face Mask 30 ชิ้น
 •  ชั้นวางสินค้า(Shelf) 15 อัน
 •  บูธ 15 อัน
 •  คู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ ขายผลิตภัณฑ์ 30 เล่ม
 •  โบรชัวร์สินค้า 1500 แผ่น
 •  คุณสมบัติร้านค้า 3 ใบ
 •  ใบสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 30 ใบ

DIAMOND SET MODEL

ลูกค้าหรือนักลงทุน ลงทุนในโมเดล DIAMOND SET MODEL จํานวน 20 ร้านค้า เงินลงทุน 1,080,000 บาท ต่อ โมเดล จะมีผลตอบแทนจากการจําหน่ายสินค้า เพียงวันละ 1-2 แพ็คต่อร้านค้า โดย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรม รายได้จากการบริหารกิจการ เดือนละ 345,000 – 690,000 บาท ส่วนร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ผลตอบแทน เดือน 15,000 – 30,000 บาทต่อร้าน เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยิ่งขายสินค้ามากยิ่งมีรายได้มากขึ้นซึ่งเป็นธุรกิจแบบเอื้ออาทรและแบ่งปนั ส่วนคู่ค้าทาง ธุรกิจบริหารจัดการตามระบบ เพียงแค่ 2 เดือน สามารถปั่น Startup Business คืนทุนและยังเพิ่มทุนหมุนเวียนมี สินค้าที่จะจําหน่ายเพิ่มขึ้นด้วยระบบโมเดลCaring&SharingStartupBusinessModelเพื่อให้ มีรายได้เพิ่มขึ้น ในเดือนถัดไปเมื่อทําธุรกิจเพิ่ม ตามตารางด้านล่าง

ตัวอย่าง กรณีรายได้จากการบริหารยอดขาย ของ DIAMOND SET MODEL หากมียอดจําหน่ายเพิ่ม จะมี ผลตอบแทน สูงตามผลประกอบการซึ่งสามารถทํากําไร เป็น 5,000,000 ขึ้นไป

 

ระดับของยอดจําหน่าย เฉล่ียยอดจําหน่าย รายได้จากการบริหารยอดขายขั้นต่ํา
ข้ันต่ํา 1 แพ็ค/ร้าน/วัน 345,000 บาท/เดือน
ข้ันกลาง 5 แพ็ค/ร้าน/วัน 3,705,000 บาท/เดือน
ข้ันสูง 7 แพ็ค/ร้าน/วัน 5,385,000 บาท/เดือน

คู่ค้าจะได้สินค้าพร้อมอุปกรณ์ลงร้านพร้อมทําธุรกิจ ดังนี้

 •  สินค้า ELIDE FIRE INNOTECH NEXT FUTURE
  สีน้ําเงิน 300 แพ็ค / สีแดง 120 แพ็ค รวมเป็น 420 แพ็ค
 •  นามบัตร 100 ใบ
 •  เสื้อเชิ้ต 2 ตัว
 •  ป้ายไวนิล 20 ผืน
 •  เสื้อยืด พร้อมป้ายชื่อ 40 ตัว
 •  Face Mask 40 ชิ้น
 •  ชั้นวางสินค้า(Shelf) 20 อัน
 •  บูธ 20 อัน
 •  คู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ ขายผลิตภัณฑ์ 40 เล่ม
 •  โบรชัวร์สินค้า 2000 แผ่น
 •  คุณสมบัติร้านค้า 5 ใบ
 •  ใบสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 40 ใบ

บทบาท หน้าที่ระหว่างคู่ค้า และบริษัท ELIDE FIRE

แบ่งตามข้อต่อไปนี้

ข้อที่ คู่ค้า/นักลงทุน บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จํากัด
Elide Fire Ball Pro Co., Ltd.
1. สรรหาร้านค้าตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ กําหนด (5 ร้านค้า) ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือสนับสนุนโดย บริษัทฯ
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ 1 คน / ร้าน ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือสนับสนุนโดย บริษัทฯ / ฝึกอบรม / ระเบียบ
3. บริหารจัดการ ยอดขาย บริษัทฯ วางระบบธุรกิจให้
4. บริหารจัดการ บุคลากร (จนท. ส่งเสริมการขาย) บริษัทฯ ให้คําปรึกษาระบบการชําระเงิน
5. บริหารจัดการสต็อกสินค้า บริษัทฯ ให้คําปรึกษาการวางระบบบริหารสต๊อก สินค้า
6. บริหารจัดการร้านค้า บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านภาษี
7. การบริหารจัดการท่ัวไป หรืออื่นๆ บริษัทฯ ช่วยสนับสนุนการประเมินทางการตลาด
8. การบริหารจัดการยอดขายเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ส่งเสริมการตลาดในอนาคต สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย

นายภณวัชร์นันท์ ได้ใช้หลักการในการบริ หารจัดการแบบป้องกันความเส่ียงมา คือไม่อนุญาตให้มีร้านค้า น้อยกว่า 5 ร้าน เพื่อป้องกันนักลงทุนขาดทุนค่าแรงในการบริหารของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ โดย อาศัยสถิติคําว่า“ไม่ใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว”ตามตัวอย่าง

ตัวอย่าง ยอดจําหน่ายขั้นต่ำ กําไร 86,250 บาท ต่อ เดือน (BRONZE SET MODEL)

ตัวอย่างร้านค้า BRONZE SET MODEL ยอดจัดจําหน่าย แพค/วัน
ร้านที่ 1 0
ร้านที่ 2 2
ร้านที่ 3 1
ร้านที่ 4 0
ร้านที่ 5 2
รวมยอดจัดจําหน่ายต่อวันทั้ง 5 ร้าน 5 แพ็ค/วัน

ดังน้ัน เฉลี่ยแล้วยอดจัดจําหน่ายท้ัง 5 ร้านค้าได้ = 5 แพ็คต่อวัน เมื่อหักออกเป็นผลตอบแทนของร้านค้าและ ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แล้ว จะยังคงเหลือเป็นรายได้จากการบริหารกิจการ เดือนละ 86,250 บาทต่อเดือน จากตารางด้านบนแล้วเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์คงไม่ขายนวัตกรรมเพียงแค่ชิ้น เดียวแน่นอน

ตัวอย่าง ยอดจําหน่ายขั้นต่ำกําไร 172,500 บาท ต่อ เดือน (SILVER SET MODEL)

ตัวอย่างร้านค้า SILVER SET MODEL ยอดจัดจําหน่าย แพค/วัน
ร้านที่ 1 0
ร้านที่ 2 2
ร้านที่ 3 1
ร้านที่ 4 0
ร้านที่ 5 2
ร้านที่ 6 0
ร้านที่ 7 3
ร้านที่ 8 0
ร้านที่ 9 1
ร้านที่ 10 1
รวมยอดจัดจําหน่ายต่อวันทั้ง 10 ร้าน 10 แพ็ค/วัน

ดังนั้น เฉลี่ยแล้วยอดจัดจําหน่ายทั้ง 10 ร้านค้าได้ = 10 แพ็คต่อวัน เมื่อหักออกเป็นผลตอบแทนของร้านค้าและ ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แล้ว จะยังคงเหลือเป็นรายได้จากการบริหารกิจการ เดือนละ 172,500 บาทต่อเดือน จากตารางด้านบนแล้วเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์คงไม่ขายนวัตกรรมเพียงแค่ชิ้น เดียวแน่นอน

ตัวอย่าง ยอดจําหน่ายขั้นต่ำกําไร กําไร 258,750 บาท ต่อ เดือน (GOLD SET MODEL)

ตัวอย่างร้านค้า GOLD SET MODEL) ยอดจัดจําหน่าย แพค/วัน
ร้านที่ 1 0
ร้านที่ 2 2
ร้านที่ 3 1
ร้านที่ 4 0
ร้านที่ 5 2
ร้านที่ 6 0
ร้านที่ 7 3
ร้านที่ 8 0
ร้านที่ 9 1
ร้านที่ 10 1
ร้านที่ 11 3
ร้านที่ 12 1
ร้านที่ 13 0
ร้านที่ 14 1
ร้านที่ 15 0
รวมยอดจัดจําหน่ายต่อวันทั้ง 15 ร้าน 15 แพ็ค/วัน

ดังนั้น เฉลี่ยแล้วยอดจัดจําหน่ายทั้ง 15 ร้านค้าได้ = 15 แพ็คต่อวัน เมื่อหักออกเป็นผลตอบแทนของร้านค้าและ ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แล้ว จะยังคงเหลือเป็นรายได้จากการบริหารกิจการ เดือนละ 258,750 บาทต่อเดือน จากตารางด้านบนแล้วเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์คงไม่ขายนวัตกรรมเพียงแค่ชิ้น เดียวแน่นอน

ตัวอย่าง ยอดจําหน่ายขั้นต่ำ กําไร 345,000 บาท ต่อ เดือน ( DIAMOND SET MODEL)

ตัวอย่างร้านค้า GOLD SET MODEL) ยอดจัดจําหน่าย แพค/วัน
ร้านที่ 1 0
ร้านที่ 2 2
ร้านที่ 3 1
ร้านที่ 4 0
ร้านที่ 5 2
ร้านที่ 6 0
ร้านที่ 7 3
ร้านที่ 8 0
ร้านที่ 9 1
ร้านที่ 10 1
ร้านที่ 11 3
ร้านที่ 12 1
ร้านที่ 13 0
ร้านที่ 14 1
ร้านที่ 15 1
ร้านที่ 16 0
ร้านที่ 17 1
ร้านที่ 18 1
ร้านที่ 19 1
ร้านที่ 20 1
รวมยอดจัดจําหน่ายต่อวันทั้ง 20ร้าน 20 แพ็ค/วัน

ดังน้ัน เฉลี่ยแล้วยอดจัดจําหน่ายท้ัง 20 ร้านค้าได้ = 20 แพ็คต่อวัน เมื่อหักออกเป็นผลตอบแทนของร้านค้าและ ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์แล้ว จะยังคงเหลือเป็นรายได้จากการบริหารกิจการ เดือนละ 345,000 บาทต่อเดือน จากตารางด้านบนแล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์คงไม่ขายนวัตกรรมเพียงแค่ช้ิน เดียวแน่นอน

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างท้ัง 4 โมเดล ที่มียอดจําหน่ายต่ำมากๆ “ท่านลองนึกภาพ กรณีถ้ายอดขายวัน ละ 10 แพ็ค ต่อวัน ต่อร้าน จะมียอดขายและกําไร เดือนละเท่าไหร่”

CARING & SHARING STARTUP BUSINESS MODEL ใน 1 SET โมเดลนี้ บริษัทฯ ได้ทําการ จัดระบบครบชุดเพียงแค่ลงทุน คู่ค้าจะสามารถทํา Startup Business ได้ทันที ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการ แสดงยอดขายแค่ 1-2 ชุด หาก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ขายสินค้าได้มากขึ้น ผลตอบแทนจะเพ่ิมขึ้น ตามยอดจําหน่าย บริษัทฯ ได้คิดค้น บริหารการตลาดในรูปแบบ แบบ Sharing & Caring แบบเอื้ออาทร และ แบ่งปัน win win together บริหารจัดการแบบสู่ชัยนะไปด้วยกัน แม้แต่พนักงานส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ระบบ นี้ยังสามารถมีรายได้และเงินเดือนมากถึง 30,000 บาท ขึ้นไป

ในแต่ละโมเดล บริษัทจะวาง ระบบ อุปกรณ์การขายไว้ทั้งระบบ เป็นรูปแบบเดียวกัน คือใช้ธุรกิจรูปแบบใหม่อนุญาตให้คู่ค้าที่ลงทุน บริหารจัดการ แบรนด์เดียว มาตรฐานเดียว อัตลักษณ์เดียว บริหารจัดการแบบครบ
วงจรครบชุดเหมือนกันทั่วประเทศอย่างเอื้ออาทรและแบ่งปัน.

ข้อความเพิ่มเติมสําหรับข้อมูลติดต่อ
ติดต่อด่วน! เราจะพิจารณาเป็นรายจังหวัด มีจํานวนจํากัด
ติดต่อเบอร์ ด่วน! 095-515-9046
อีเมลล์ g-business@elidefire.com , contact@elidefire.com

Let's Start a Project With Us!

สตาร์อัพธุรกิจโมเดล ELIDE FIRE® Innotech Next Future