fbpx

กฏหมายที่ควรรู้ของสินค้าขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงบประมาณ

 

ในปัจจุบันปัญหาการเกิดภัยพิบัติอัคคีภัยกับตึกสูง อาคารขนาดใหญ่และแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดไฟไหม้ คือประชาชนขาดความรู้พื้นฐานการดับเพลิงขั้นต้น จึงทำให้ไฟขนาดเล็กกลายเป็นไฟไหม้ขนาดใหญ่ ที่สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งอาคารที่พักอาศัยโดยเฉพาะห้องแถว

ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการดูแลเป็นพิเศษในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยที่มีการออกกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเข้ามาช่วยเหลือป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ โดยรัฐบาลได้มีการขึ้นบัญชีสินค้านวัตกรรมไทยเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน โดยได้รับการส่งเสริมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® Extinguishing Ball เป็นวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) เพื่อใช้ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ ตามหนังสือกรมป้องกัน เลขที่ มท0609/ว3045 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

จากสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่างๆ ทั้งในบ้านเรือน อาคาร ตึกสูง รถยนต์ รถโดยสาร เรือ และสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งโรงเรียนของภาครัฐ สถานที่ทางศาสนา วัดโบสถ์ มัสยิด ที่รัฐสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งคุณสมบัติลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball มีน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม รูปร่างทรงกลมเหมาะมือ สำหรับโยน ทอย ปา กลิ้ง เข้ากองเพลิง การทำงานของลูกบอลดับเพลิง 1 ลูก มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถเข้ามาช่วยเหลือให้กับแหล่งชุมชนแออัด และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมาก และยังสามารถเป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ในแหล่งชุมชน

 

ลูกบอลดับเพลิง  ELIDE FIRE® extinguishing ball
ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณรัฐหรือหน่วยงานราชการพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน

  1. ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2560 มาตรา 69 บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ”

ต่อมารัฐบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ผ่านการทดสอบรับรองมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

ผลิตภัณฑ์ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ผ่านการทดสอบความปลอดภัยไปใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือ

ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ได้ผ่านการทดสอบ และวิเคราะห์จากห้องทดสอบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขปฏิบัตรการที่ L60/02531.1(ลูกใหญ่) L60/06537.1 คลาสไฟ (ลูกเล็ก)

มาตรฐานเทคโนโลยี คลาสไฟ ของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball

(ใช้สำหรับประเทศไทย)

การดับเพลิงประเภท 1A* หมายถึง การดับเพลิงประเภท A และเฝ้าระวังเพลิงประเภท A ในมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบพกพา

การเฝ้าระวังเพลิงประเภท 5B* หมายถึง การดับเพลิงประเภท B ในมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบพกพา

การเฝ้าระวังเพลิงประเภท C* หมายถึง การดับเพลิงประเภท C ในมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบพกพา

*** ตามคู่มือทดสอบลูกบอลดับเพลิง กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2546

  1. ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ผ่านการทดสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและคุณสมบัติใช้งานกับพลเรือนของสหภาพยุโรป จาก Notified body CE 1395 หรือ CE Marking เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยเลขที่ 1395

ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ผ่านการทดสอบ มาตรฐาน GOST R 53291-2009

“อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดพกพาและเคลื่อนที่ ดับเพลิงด้วยความเร็วสูง”

 

ผ่านการทดสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากถึง 3 หน่วยงานหลัก ของ EMERCOM

  1. ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ได้ควบคุมการผลิตตามมาตรฐานคู่มือ

คุณภาพ ผลิตภัณฑ์สินค้า นวัตกรรมตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 ทดสอบคุณภาพก่อนส่งมอบสินค้าให้กับผู้แทนจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคสินค้ามีนวัตกรรมไว้ใช้อย่างมีคุณภาพของ TÜV SÜD ประเทศเยอรมันทำข้อกำหนดนโยบายคุณภาพ

“ผลิตภัณฑ์ ก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

 

  1. รัฐบาลมอบให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบคุณสมบัติและการวิเคราะห์ความสามารถและความน่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วรับรองคุณสมบัตินวัตกรรม อย่างเข้มข้น หนังสือ สวทช ที่ วท 5401/8531 ลว. 27 ก.ค.2560 ลูกบอลดับเพลิง

ELIDE FIRE® extinguishing ball ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิขึ้นบัญชี นวัตกรรมไทยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

5 .ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2560 รหัส 14000005

สิทธิประโยชน์

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ

(ลิงค์สำนักงบประมาณ www.innovation.go.th )

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=7774&mid=290&catID=0

นวัตกรรมไทยสำหรับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง