fbpx

สมัครผู้แทนจำหน่ายประจำจังหวัด

ผู้แทนจำหน่าย ภาคราชการ หน่วยงานของรัฐ

                  ปัญหาการเกิดอัคคีภัยและแนวทางป้องกัน

อัคคีภัย เป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมต่อประเทศไทยจำนวนมหาศาล จากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับอัคคีภัยที่มีความรุนแรงบ่อยครั้ง และจากสถิติการเกิดอัคคีภัย ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปี 2558 มีอัคคีภัยเกิดขึ้นกว่า 52,000 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4,532 คน เสียชีวิต 1,740 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 31,000 ล้านบาท (ข้อมุลอ้างอิง : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   ปัจจุบันอัคคีภัยมีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้ ในบ้านเรือน อาคาร ตึกสูง รถยนต์ รถโดยสาร เรือ และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งโรงเรียนของภาครัฐ สถานที่ทางศาสนา วัดโบสถ์ มัสยิด ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟไหม้ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เก่าชำรุดและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน การรั่วไหลของแก็ส จากจุดเกิดไฟเล็กๆจนกลายเป็นไฟไหม้ขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถควบคุมไฟได้

เมื่ออุปกรณ์ดับเพลิงชนิดแบบเก่า ไม่สามารถเฝ้าระวังไฟจากไฟฟ้าลัดวงจร เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบ อุปกรณ์หรือวัสดุดับเพลิงใหม่ ๆ ที่สามารถป้องกันไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุไฟไหม้อันดับหนึ่ง เพื่อส่งเสริม และ สนับสนุนให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานสำหรับป้องกันหรือช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติภัย อัคคีภัย

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงควรมีนโยบายเข้ามาช่วยเหลือในแหล่งชุมชนแออัด บ้านเรือน อาคาร ตึกสูง ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย ที่ประชาชนสามารถดับไฟขั้นต้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเก่าไม่สามารถเฝ้าระวังไฟไหม้หรือดับไฟอัตโนมัติจากเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นจากไฟฟ้าลัดวงจร เราจึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรมสินค้าป้องกันอัคคีภัยแบบใหม่ที่สามารถเฝ้าระวังเพลิงไหม้และควบคุมดับไฟได้โดยอัตโนมัติซึ่งคุณสมบัติลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ขนาดน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม รูปร่างทรงกลมเหมาะมือ สำหรับโยน ทอย ปา กลิ้ง เข้ากองเพลิง ลูกบอลดับเพลิง มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาตลอดระยะอายุการใช้งาน สามารถดับไฟไหม้ขนาดใหญ่ได้หรือติดตั้งในจุดเสี่ยงในห้องครัว ห้องทำงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ หากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาให้ความช่วยเหลือในแหล่งชุมชนแออัด อาคาร ตึกสูง ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมาก และยังสามารถเป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ในแหล่งชุมชน ซึ่งผู้แทนจำหน่ายสามารถที่จะนำเสนอขายให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เป็นการช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายขององค์กรในการลดความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยที่มุ่งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจทำให้เกิดผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจที่พัฒนาไปอย่างยั่งยืน

แบบฟอร์มการติดต่อสมัครผู้แทนจำหน่าย