fbpx

สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในรถยนต์


“ปัญหาไฟไหม้รถยนต์ เรือยนต์ จากผลการวิจัยของ NFPA พบว่าเหตุไฟไหม้”

อันดับ 1 เชื้อเพลิงรั่วไหล
สาเหตุเพราะขาดการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงบกพร่อง ซีลของเชื้อเพลิงรั่วไหล อุณหภูมิในห้องเครื่องร้อน และเกิดการรวมตัวของพลังงานไฟ   เช่น เชื้อเพลิง (ไอของน้ำมัน) อากาศ (ออกซิเจน) และ ความร้อน (อุณหภูมิ)    รวมตัวกันในจุดที่เหมาะสม จึงเกิดพลังงานไฟ จุดวาบไฟ จุดติดไฟ และการเผาไหม้ จน รถ เรือ ถูกไฟไหม้หมดทั้งคัน

อันดับ 2 ไฟฟ้าลัดวงจร
สาเหตุเกิดจากสายไฟเสื่อมชำรุด หมดอายุการใช้งาน หากเปลี่ยนระบบสายไฟ จะใช้งบประมาณสูง จึงซ่อมแซมบางจุด การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง ทำให้เกิดความร้อน เชื้อเพลิงสายไฟละลาย (เป็นไอเชื้อเพลิง) อากาศ (ออกซิเจน) และความร้อน (อุณหภูมิ)

รวมตัวกันในจุดที่เหมาะสม จึงเกิดพลังงานไฟ จุดวาบไฟ จุดติดไฟ และการเผาไหม้ เกิดเผาไหม้อัตโนมัติ ทำให้เกิดเพลิงไหม้จน รถ เรือ ถูกไฟไหม้หมดทั้งคัน

“จุดเสี่ยง’’ ไฟไหม้รถยนต์ เรือยนต์

ภาพตัวอย่าง จุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดไฟไหม้ภายในห้องเครื่องยนต์