fbpx

สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร

“จุดเสี่ยง’’ ภายในบ้าน อาคารสูง ออฟฟิศ โรงงาน
สาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้มากที่สุด คือ ไฟฟ้าลัดวงจร

อันเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง สายไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานตลอดเวลา สายไฟฟ้าขาดการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินเวลา เหล่านี้ ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ปัญหาของไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกำลังทำให้เกิดการสูญเสีย (ชีวิตและทรัพย์สิน) การเกิดจุดวาบไฟและจุดติดไฟ เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานเกินกำลัง ปริมาณของพลังงาน ปริมาณของการใช้ไฟ และการแปลงกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างกันไป ตามขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามีปัญหา เสื่อมชำรุด จึงเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรและ เกิดความร้อน การรวมตัวของพลังงาน จึงทำให้เกิดไฟขึ้น เพราะ เมื่อองค์ประกอบของพลังงานไฟครบ คือ    ความร้อน +ไอระเหยของเชื้อเพลิง +ออกซิเจน

จึงเกิดพลังงานไฟ จุดวาบไฟ จุดติดไฟ ไฟอัตโนมัติ การเผาไหม้เชื้อเพลิงอื่นๆ จึงตามมาและ หากระงับเพลิงไม่ได้ภายใน 5 นาที ไฟจะเผาไหม้หมดสิ้น อะไรก็ไม่สามารถดับได้

“จุดเสี่ยง’’ ภายในบ้าน อาคารสูง ออฟฟิศ โรงงาน

จุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจะเกิดไฟไหม้