วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้ลงนามทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวประจำประเทศเวียดนาม